cialis professional online online pharmacy online pharmacy online pharmacy pharmacy online order kamagra Category: توانمندی و ظرفیت سازی

Archive for the ‘توانمندی و ظرفیت سازی’ Category

خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز مدنی؟

کدام یک بیشتر متضمن دستیابی به دمکراسی است؟ رضا فانی یزدی • تجربه گذار در کشورهای مختلف طی یکی دو قرن اخیر و بویژه چند دهه گذشته حاکی از دو نوع گذار می باشد که بررسی و نگاهی کلی به آنها به فهم ما در این بحث که چرا مبارزه مسالمت آمیز را بر دیگر [...]

Continue Reading...

ظرفیت سازی در سازمانهای غیردولتی

توانمند سازی سازمان های غیر دولتی و ظرفیت سازی: چگونگی تاسیس، سازمان دهی، مدیریت و رهبری سازمان های غیر دولتی، شناخت مشکلات، گسترش فرهنگ کار جمعی، افزایش توان و ظرفیت نیروی انسانی مربوطه، ارائه دانش ها و تکنیک های نوین مدیریت و سازمان دهی، شناخت حقوق و مفاهیم مرتبط با فعالیت در سازمان های غیر [...]

Continue Reading...